Ερευνητικό Εργαστήριο ΜΕΘ –
Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών