Οξεία νεφρική νόσος και εξωνεφρική κάθαρση

photo from: https://www.enjoincdi.com/blog/acute-kidney-injury-from-acute-tubular-necrosis-vs-prerenal-cause-how-do-i-tell-the-difference