Γλοιοβλάστωμα

photo from: https://www.scientificanimations.com/glioblastoma-cancer-brain/