Εργασία και Υγεία, Μυοσκελετικές Παθήσεις Στον Χώρο Εργασίας

photo from: https://www.bjfm.co.uk/blog/can-acupuncture-ease-chronic-back-pain